Portfolio

Aptum Kommunikasjon cover

Aptum Kommunikasjon

Strategic design and communication in Southern Norway